Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни на “Между приятели” ООД („Политика за поверителност“) се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Всички изменения и допълнения в Декларацията за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: mep.bg.
Определения, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679
1) „лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
2) „обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване; 
3) „администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
4) „обработващ лични данни" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
5) „получател" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
6) „надзорен орган" означава независим публичен орган, създаден от държава членка и отговорен за наблюдението на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679.

I. Данни за администратора
“Между приятели” ООД с ЕИК 206293633 със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. “8-ми приморски полк” №139, вх. А, ет.4 е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.
Можете да се свържете с нас на адреса на управление: гр. Варна, бул. „8-ми приморски полк“ №139 , вх. А, ет.4 или имейл: info@mep.bg.

II. Лични данни, които събираме за Вас
Ние може да събираме следната информация за вас:
   Име;
   Фамилия;
   Имейл адрес;
   Телефонен номер;
   Адрес;
   Информацията, която споделяте в съобщенията си с други продавачи и Администратор;
   Информация за Вашето поведение в Платформата;
   Информация за устройството, от което достъпвате Платформата като операционна система, версия, идентификатори;
   Информация за местоположението;
   Технически подробности, включително IP адреса  на Вашето устройство, часова зона и операционна система. Също така ще запазим данните Ви за вход в Платформата (дата на регистрация, дата на последната промяна на паролата, дата на последното успешно влизане), типа и версията на браузъра ви;
   Информация за Вашата дейност на Платформата, която включва сайтовете, от които достъпвате до нашата Платформа, дата и час на всяко посещение, извършени от вас, търсения, реклами или рекламни банери, които сте кликнали, вашето взаимодействие с такива реклами или обяви по време на посещението Ви и реда, в който посещавате съдържанието на нашата Платформа;
   Технически данни и информация за използването  на Услугите от доставчици на анализи като Google Аnalyitics, Facebook, Google и други подобни; Данни, събирани от прочит на бисквитки, данни от рекламни мрежи като например Programmatic Advertising и други подобни; Публично достъпна, специализирана информация от доставчици на информация за търсене като публични онлайн каталози и директории;
   Други детайли, които биха ни помогнали да подобрим Вашето потребителско изживяване и сигурност при използване на Платформата.

III. Защо събираме и обработваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашата информация и лични данни само тогава, когато законодателството ни позволява. Най-често ще използваме Вашите лични данни при следните обстоятелства:
   За да осигурим достъп на потребителите до Платформата
   За да Ви идентифицираме като потребител и да осигурим достъп до Платформата.
   За да предоставим услуги чрез Платформата
   За да подобрим нашите услуги и да Ви осигурим безопасна и сигурна Платформа.
   Когато сме задължени да спазим законово или регулаторно задължение.
   За да Ви направим предложения и препоръки за нашите Услуги, които може да са във Ваш интерес. 
   За да подобрим Вашето потребителско изживяване в Платформата
   За да разберем интересите ви и да подобрим нашите Услуги въз основа на тази информация.
да подобрим представянето на нашите Услуги и да персонализираме съдържанието, което насочваме към Вас. 
   За целите на бизнес анализи
   За да Ви осигурим по-безопасна и сигурна Платформа  
   За предотвратяване на евентуални измами.

IV. Как събираме Вашите лични данни?
Тези данни може да събираме при регистрация, използване на услугите на Платформата, въвеждане на информация от Ваша страна в Платформата, размяна на съобщения в нея, участие в потребителски проучвания и други.

V. С кого споделяме Вашите данни? Употреба на съдържание и услуги от трети страни
Ние не прехвърляме на външни лица Вашите лични данни по никакъв начин и причина, освен ако не сме уведомили потребителите си предварително с известие за това. Изключение от това са нашите партньори за хостинг на уеб сайтове и други лица, които ни съдействат във функционирането, обслужването и ръководенето на mep.bg. Посочените групи лица са поели отговорност предварително да пазят тази информация поверителна, като не им е позволено да използват Вашите лични данни за собствени цели и биха могли да обработват Вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.
За да подобрим предлаганите в Платформата услуги, има ситуации, в които споделяме информация от сайта на доставчици на реклами и анализи по начин, в който субектите не подлежат на идентифициране. Тя може да включва идентификатори на бисквитки, IP адрес, URL на препратки, както и информация за браузъра и устройството Ви.
В случай на поискване и с цел да запазим всички законови и регулаторни изисквания можем да разкрием Вашите данни на правоприлагащи, правителствени или публични органи и други.

VI. Къде съхраняваме Вашите данни и за какъв период от време?
Данните, които събираме за вас, ще бъдат съхранявани и обработвани на защитени сървъри, за да се осигури възможно най-добрият и сигурен потребителски опит на потребителите. 
Вашите лични данни ще бъдат запазени толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събирали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.
За да определим периода на запазване на личните Ви данни, вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността им, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни и целите, за които ги обработваме.
Ако Вашият профил не е бил активен за период по-дълъг от 24 месеца, ние ще изтрием профила Ви, включително всички Ваши лични данни, съхранявани в профила. 
В случай, че имате въпроси относно периода на съхранение на Вашите лични данни, моля свържете се с нас чрез формата за контакт или като ни пишете на info@mep.bg

VII. Технически и организационни мерки за сигурност при обработката
Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и използваме технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни. mep.bg сканира редовно за пробив в защитата и познати уязвимости, за да защити Вашите данни от случайни или умишлени загуби, достъп и разкриване. Вашите лични данни се съхраняват в сигурни дигитални мрежи и само ограничен брой хора, със специални правомощия за достъп до такива системи, имат достъп до тях и са задължени да пазят тази информация поверителна.
Въпреки предприетите от Между приятели мерки за защита на Вашите лични данни, прехвърлянето на данни през Интернет или други мрежи никога не е напълно сигурно и винаги съществува риск личните Ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни.

VIII. Събираме ли данни от непълнолетни?
Нашите Услуги не са предназначени за лица, ненавършили 18 години и не събираме лични данни на лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че узнаем, че лице, ненавършило 18 години ни е предоставило лични данни, ние ще ги изтрием незабавно.

IX. Комуникации и маркетинг съобщения
С цел потвърждаване на регистрация, за да Ви уведомим за промяна в състоянието на Ваша обява, продажба, потвърждение за продажба, съобщение от друг потребител, нужда от корекция на обява или други съобщения свързани с Услугите в Платформата, ще се свържем с вас чрез имейл. Предвид това, че е наложително да Ви предоставяме такива съобщения, за да използвате услугите на Платформата, може да не е предоставена възможност да откажете тяхното получаване.
Може да получавате маркетингови съобщения от нас, в случай, че сте регистрирани в Платформата, използвате услугите на Платформата или сте пожелали да получавате такава информация от нас.
Можете да поискате да спрем  да ви изпращаме маркетингова комуникация по всяко време, като кликнете върху връзката за отказване в имейла или като използвате друг канал за комуникация с нас.

X. Как Ви информираме за промени в Декларацията за поверителност?
Ние може да актуализираме настоящата Политика за поверителност периодично. Ще публикуваме промените на  тази страница и ще Ви информираме чрез имейл. Ако не сте съгласни с извършените промени, имате право по всяко време да прекратите използването на Услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил. 

XI. Линкове, насочващи към сайтове на трети страни.
Платформата може да съдържа връзки към уеб сайтове или приложения на трети страни. Ако кликнете върху някоя от тези връзки, имайте предвид, че всеки  сайт има собствена политика за поверителност.  Не контролираме тези уебсайтове /приложения и не носим отговорност за тяхната политика. Когато напускате Платформата, Ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уеб сайт, който посещавате.

XII.Декларация за поверителност
Като използвате формите за попълване и се съгласявате с Общите условия за използване на Платформата, Вие:
   Потвърждавате, че сте запознати с настоящата Политика за поверителност
   Давате своето съгасие да събираме Вашите лични данни и да ги използваме по начините, описани в политиката
   Запознати сте с причините за събиране на Вашите лични данни
   Запознати сте със средствата за обработване и съхранение на Вашите лични данни
   Запознати сте, че срокът на обработването на личните Ви данни да е 5 /пет/ години, считано от датата на предоставяне на настоящото съгласие и сте съгласни личните Ви данни да бъдат съхранявани в базата данни на "Между приятели" ООД за този срок
   Давате съгласие Личните Ви данни да бъдат обработвани от описаните в политиката страни
   Запознати сте, че може да получите достъп до Вашите лични данни, да проверите точността им и да ги коригирате с изпращане на имейл до info@mep.bg
   Запознати сте, че за получаване на бланки за прилагане на Вашите права по отношение на настоящата Политика, може да се обърнете към нас на info@mep.bg.
Имате право да оттеглите това съгласие във всеки един бъдещ момент, като ни изпратите съобщение. Въпреки това, трябва да се има предвид, че услугите на сайта не могат да бъдат достъпни, без да бъде дадено съгласие с настоящата Политика за поверителност. За да оттеглите съгласието си, моля да се свържете с нас по гореизброените методи за контакт.
Ако не желаете да получавате бъдещи имейли от нас и/или искате да изтриете профила си, вие можете да заявите това желание на имейл: info@mep.bg и ние незабавно ще ви премахнем от ВСИЧКИ кореспондентски списъци и бази данни..