ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА MEP.BG

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА MEP.BG 

ТОЗИ ДОГОВОР ПРЕДСТАВЛЯВА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА, УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ НА MEP.BG, КОИТО УРЕЖДАТ ОБЩИТЕ ПРАВИЛАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА MEP.BG, ВКЛЮЧИТЕЛНО СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА, ИЗПОЛЗВАЙКИ УСЛУГИТЕ НА „МЕЖДУ ПРИЯТЕЛИ“ ООД . КАТО ДОСТЪПВАТЕ САЙТА, ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙКИ УСЛУГИТЕ МУ, ВИЕ ДАВАТЕ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ, ЧЕ СТЕ СЕ ЗАПОЗНАЛИ И ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Добре дошли в mep.bg, сайтът на Между приятели. Създадохме за Вас този нов сайт като алтернативен и нов, лесен начин за търгуване между хората, който се основава на коректност и честност, подпомагани от нас. Това е платформа, в която хората търгуват помежду си свои лични стоки и вещи и с приемането на тези общи условия, носят отговорност за действията си в сайта. 
Администратор на Платформата mep.bg е “Между приятели” ООД с ЕИК 206293633, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. “8-ми приморски полк” №139, вх. А, ет.4.
Можете да се свържете с нас чрез формата за контакт в сайта, както и на посочения адрес, и на имейл: info@mep.bg.
 
 
 
 1. Дефиниции

1.1. “Общи условия”, – Общи условия за използване на уебсайта mep.bg.
1.2. “Уебсайт”, “Сайт” – уебсайт с адрес (URL) mep.bg.
1.3. “Платформа” – платформа за обяви, която е собственост на Администратора и достъпна за потребителите чрез Уебсайта mep.bg.
1.4. “Администратор” – търговско дружество “Между приятели” ООД, което е собственик на mep.bg и управлява и поддържа Уебсайта и Платформата.
1.5. “Потребител” – всяко лице, което с достъпването до Платформата и всяко негово Съдържание, се е съгласило и приело Общите Условия, което има или няма направена регистрация в Платформата, с влизането си в Сайта, използва услугите, информацията и ресурсите на Администратора, предоставени в него. Потребителят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Платформата и нейното управление.
1.6. „Продавач“ – Пълнолетно физическо лице , ЕТ , ЮЛ-търговец по смисъла на Търговския закон или ЮЛНЦ, което се регистрира и създава свой акаунт в  Платформата, публикува обява, потвърждава продажба, като сключва договори за покупко-продажба от разстояние.
1.7. „Купувач“ -  Пълнолетно физическо лице или юридическо лице, което се регистрира и създава свой акаунт в Платформата, прави поръчка в сайта и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.
1.8. “Артикул”, „Стока“ – всеки предмет, стока, вещ и т.н., които са представени под формата на обяви и които са предмет на търсене и предлагане, купуване и продаване в Платформата.
1.9. “Обява” – съдържанието създадено от потребителите, което съдържа текст, изображения и други, и представлява конкретното предложение за продажба. 
1.10. “Профил” - всички данни, предоставени от Потребител на Платформата, с които да бъде асоцииран/разпознат при използването й. 
1.11. „Акаунт“ – Информацията на всеки Потребител, която включва хронологията и активността на всеки Потребител в Платформата, включително история на съобщенията, списък на активни и неактивни обяви, списък на продажбите, списък на покупките, дължими комисионни и др.. Акаунтът съдържа лични данни – потребителско име, телефон, имейл, парола. Чрез Акаунта всеки Потребител има възможност да реализира продажба или да направи покупка като „Продавач“ или „Купувач“.
1.12. „Покупки“ и „Продажби“ – събития документирани в сайта като форми на комуникация между Потребителите, чрез които „Купувачът“ заявява намерението си да купи, а „Продавачът“ потвърждава желанието си да продаде „Артикули“ публикувани в „Платформата“ под формата на „Обяви“.
1.13. „Съдържание“ – цялата информация, която се съдържа в Платформата и която е видима за Потребителите, включително и съобщенията, които се изпращат между Потребители и Администратор, и между различните Потребители. 
1.14. “Рейтинг” - метод на оценяване, който показва положителните отзиви за Продавач, в резултат на оценка, дадена от Купувач за закупена през Платформата стока на даден Продавач. Оценката се дава със звезди, от една до пет, в зависимост от това каква е степента на удовлетвореност от закупения продукт и самия Продавач. Оценка може да се дава след всяка покупка.   

2. Общи положения и информация 

2.1. Между приятели си запазва правото да изменя и допълва тези общи условия по всяко време. При всяка промяна или допълнение, Между приятели ще отразява това в общите условия на уеб сайта, както и ще изпраща съобщение по имейл на всеки потребител, като всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Администратора и ако Потребителят не заяви изрично в предоставения му 7-дневен срок, че ги отхвърля.. С достъпването и използването на сайта, вие приемате всяка промяна по общите условия към момента. Молим всички потребители да преглеждат общите условия при получено известие, както и да предоставят актуална информация за контакт в своя профил с цел своевременно получаване на известия.
2.2 Потребителят се съгласява, че всички изявления на Администратора във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията за използване платформата. Потребителят  се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
2.3 Потребителите, които използват платформата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.
2.4. Потребителят използва услугите, които предоставя сайта, такива каквито са с определените параметри и обявените условия в платформата. Администраторът не е страна по сделките, които се сключват между потребителите в сайта. 
2.5. Достъпните Услугите в Платформата, които могат да бъдат използвани от потребителите включват, но не се изчерпват с разглеждане на съдържанието и обявите в сайта, публикуване от страна на потребителите на обяви за продажба на различни Артикули, Вещи, Стоки, покупки и потвърждения за продажби на Стоки, възможност за комуникация с други Потребители на Платформата, чрез лични съобщения, след потвърдено сключване на сделка от страна на Продавач и Купувач.
2.6. Администраторът си запазва правото по всяко време да обновява, променя, допълва или прекратява услуги, които предлага сайта.
2.7. Потребителите на платформата приемат да използват услугите на сайта и поемат отговорност за степента на съответствие или несъответствие между техните очаквания и представи и резултата от използваните услуги.
2.8. Правата и отговорностите, произтичащи от приемането на тези общи условия не могат да бъдат прехвърляни на трети лица.

3. Регистрация 
 
3.1. Сайтът може да бъде свободно разглеждан, но за използване на услугите в него - публикуване на обява или покупка, е необходимо да се направи регистрация, която е напълно безплатна. За целта потребителят трябва да попълни необходимите задължителни полета за имейл, потребителско име и парола, както и да се запознае и приеме общите условия. След успешно направена регистрация същият получава съобщение на имейл за потвърждение  на профила. 
3.2. В платформата не се допуска създаване на повече от един потребителски профил с един и същ имейл адрес и един и същ телефонен  номер.
3.3. Потребител има право да регистрира само един профил в платформата.
3.4. При първо влизане в профила, Потребителят трябва да завърши своята регистрация като предостави допълнителните данни за контакт посочени там – имена, телефон, адрес. Данните за контакт в профила могат да бъдат сменяни по всяко време, с изключение на имейла, който може да бъде сменен след изпращане на писмено искане на имейл info@mep.bg
3.5. Ваше задължение е да пазите поверителността на Профила си в сайта, както и се съгласявате да носите отговорност за действията, които се извършват през Вашия Профил, като той не може да бъде преотстъпван за ползване на трети лица, които да действат от Ваше име в сайта.
3.6. Потребителят има право да регистрира само един потребителски профил и се задължава да използва по предназначение, честно и законосъобразно услугите в сайта, като спазва настоящите общи условия. Два профила с един и същ имейл и/или един и същ телефонен номер не се допускат и не могат да бъдат регистрирани. 
3.7. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на Услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил. 
3.8. В случай на изтриване на потребителски Профил, използваният имейл за регистрация на Профил няма да бъде освободен за нова такава. Ако Потребител желае Профилът му да бъде възстановен, то той трябва да уведоми за това Администратора, който по своя преценка освобождава имейла и номера за ново използване.
3.9. Администраторът има право да блокира профила на потребител и неговия достъп до услугите на платформата, както и да премахне неговите обяви, при направено  нарушение на общите условия. 
3.10. Потребителят се задължава да предоставя само вярна информация за себе си, да не се представя за друго лице или да действа от името на друго лице и по този начин да се опитва да заблуждава другите потребители в платформата, както и администратора, по отношение на самоличността си при комуникиране през сайта.
3.11. Входът в платформата за регистрирани потребители се осъществява чрез въвеждането на верифицирания имейл адрес и парола.
3.12. С процеса на регистрация Потребителят изразява своето изрично съгласие за получаване на съобщения и нотификации от Администратора.
3.13. В процеса на използване на Платформата Потребителят получава различни съобщения в профила си в платформата, както и на имейл, относно активностите по неговите Обяви в Платформата, относно публикувани от него обяви, информация за ново Съдържание и други съобщения и нотификации.
3.14. Администраторът и потребителят се уговарят, че в отношенията между тях всички изявления и документи, изпратени между страните се приемат за електронни документи, подписани с електронен подпис от съответната страна, като тези електронни документи са обвързващи и имат силата на валидни оригинални документи, с положен от съответната страна саморъчен подпис, по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/.
  Администраторът и потребителят се уговарят, съгласяват и признават, че в отношенията помежду им, стойност на саморъчен подпис, на основание ЗЕДЕУУ, имат следните електронни средства, с които се подписват електронни изявления/документи:
  Квалифициран електронен подпис съгласно ЗЕДЕУУ и Регламент (ЕС) No910/2014 на Европейския Парламент и на съвета от 23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО) - за подписване на електронни изявления/документи от страна на Администратора
  Цифров сертификат издаден от доставчик на удостоверителни услуги (усъвършенстван електронен подпис издаден на база Квалифицирано Удостоверение за Усъвършенстван електронен подпис) съгласно ЗЕДЕУУ и Регламент (ЕС) No910/2014 на Европейския Парламент и на съвета от 23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО) - за подписване на електронни изявления/документи от страна на Администратора.
  Маркиране на „чек бокс“ и/или натискане на съответния виртуален бутон (електронен подпис съгласно ЗЕДЕУУ и Регламент (ЕС) No910/2014 на Европейския Парламент и на съвета от 23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО) за подписване на електронни изявления/ документи от страна на потребителя.

4. Публикуване на обява

4.1. Само регистрирани потребители могат да публикуват обяви в Платформата.
4.2. За да публикува обява, Потребителят трябва да премине през следните стъпки и да спазва следните условия:
а) Публикуването на обява започва с натискане на бутона „Продай“ в основното меню на сайта.
б) Въвежда се заглавие на обявата. Препоръчително е в заглавието да се съдържат ключови думи за продукта, които биха го показали при въвеждане в търсачката.
в) Навсякъде в обявата се забранява публикуване на контактна информация и лични данни.
г) Текстът в обявата трябва да съдържа информация само за конкретния артикул.
д) Посочената цена трябва да е фиксирана сума в лева и стотинки, с включени в нея данъци и такси. Всеки публикуващ обява трябва да има предвид, че в посочената цена се включва комисионата, която при продажба същият дължи на Администратора. 
е) Всички цени трябва да са посочени в български лева, не се допускат обяви в други валути. 
ж) Да избере най-подходящата категория, подкатегория за обявата. Администраторът има право да върне обява за редакция, ако сметне, че не е разпределена в правилната категория или по своя преценка да промени категорията или подкатегорията с по-подходяща. 
з) Да не публикува една и съща стока в повече от една категория или повече от веднъж.
и) За публикуване на обявите задължително да ползва лично направени снимки, без допълнителни визуални ефекти, цветни обозначения, надписи. Ако използва други снимки, то да притежава авторските права върху тях или разрешение за използването им.
к) Да напише обявата на кирилица. На латиница е допустимо да се пише единствено ако описанието е преведено и на друг език, както и за обозначаване на марки, модели или с цел описание на параметри. 
л) Да не публикува Обяви без да описва в тях конкретни артикули, както и да не публикува обяви с рекламна цел и/или рекламират или водят извън Платформата.
м) Администраторът следва да одобри всяка публикувана обява преди тя да стане видима за останалите потребители в сайта. Това може да бъде направено в период от няколко часа до няколко дни.
н) Преди да одобри дадена Обява, Администраторът по своя преценка има право да я върне за корекция от страна на Потребителя, най-често за допълнителни снимки, предоставяне на по-подробна информация за Стоката и др. 
о) Потребителите имат право да редактират публикуваните от тях обяви преди да бъдат одобрени от Администратор. Ако Потребител направи корекция в Обява, която вече е публикуване, тя отново трябва да мине през одобрение от Администратор. 
п) Не може да се коригира Обява, за която е изпратена заявка за покупка от страна на Купувач към Продавач. 
п) Забранено е на Потребители да  публикуват повтарящи се/дублиращи се обяви. За “дублиращи” се смятат обяви с еднакви или сходни детайли в тях, което включва описания, снимки, заглавия и еднакви или много подобни стоки. Допустимо е публикуване на еднакви стоки с различни размери, след уведомяване на Администратора на активния лайв чат или на имейл info@mep.bg
р) Обявите са с валидност 3 месеца, считано от датата на публикуването им, след което придобиват статус „изтекла“ в профила на потребителя. След това при желание на потребителя да обяви дадената стока за продажба, трябва да създаде отново обявата.  
4.3. При възникване на проблем с обява на потребител, той следва да се свърже с администратора на активния лайв чат или на имейл info@mep.bg и да опише конкретния проблем с обявата. 
4.4. Всеки потребителят носи отговорност за информацията, която посочва в обявите за продаваните Стоки. Публикуваното описание и състояние трябва да отговарят на реалното състояние към момента на продажбата, а снимките да бъдат актуални и на конкретния Артикул.

5. Цени

5.1. Присъединяването към сайта и публикуването на обяви в него е безплатно. Единствената такса, която Между приятели начислява е дължима от продавача под формата на комисиона, за всяка реализирана през сайта продажба. 
5.2. Нивата на комисиони са следните:

  За обяви на стойност до 13.99 лв - дължима твърда комисиона от 2 лв. 
  За обяви на стойност от 14,00 до 99,99 лв – дължима комисиона 15% от продажната цена. 
  За обяви на стойност над 100 лв. дължима комисиона 12% от продажната цена.

5.3. Комисионата за продажба на съответна стока, се начислява и отразява в профила на Продавача след потвърждение от него на получена заявка от Купувач за закупуване на продукт.  
5.4. Дължимата комисионата за всяка реализирана продажба се натрупва и е видима в профила на Потребителя, и следва да бъде платена по сметката на Администратора между 1-во и 10-то число на месеца следващ месеца на възникване на задължението. Задължението възниква в момента, в който продавачът потвърди получената заявка за продажба, а не при реалната доставка на стоката и плащането на закупената стока от Купувача.

6. Покупки и отговорност на Купувача

6.1. Покупка се смята за извършена след добавяне на стока в количката и натискане на бутон „потвърди покупка“. След направена поръчка за закупуване, Купувачът получава имейл за заявена покупка. В потребителския профил закупените стоки са в секция „Моите покупки“, всяка от тези обяви получава статус „Заявена“. След като покупката бъде приета от страна на Продавача, Купувачът може да очаква получаване на стоката на адреса за доставка, който е посочил в профила си или е избрал при потвърждение на покупката си. 
6.2. Все пак съществува вероятност Продавачът да откаже “Заявена” стока и да се откаже от продажбата. В този случай Купувачът получава уведомление по имейл.   
6.3. Купувачът се задължава да завърши сделката с другата страна и да бъде обвързан с правилата и условията, определени от Продавача, освен в следните случаи: 
а) Стоката не отговаря на описанието и информацията посочена в обявата. 
б) Има разминаване между описанието и реалното състояние на стоката при получаването й.
в) Стоката има недостатъци, които не са посочени в описанието на обявата.
г) Отбелязаното състояние на стоката в обявата се различава съществено от реалното състояние при получаване.
д) В посочената информация за стоката или в описанието има печатна грешка, която съществено изменя условията на продажба
е) Стоката е забранена по правилата на тези общи условия, или е забранена със закон.
6.4. Ако възникне нужда Купувачът да се свърже с Продавача, това ще се изпълнява от прозорец „Изпрати съобщение“, който става активен след като покупката е потвърдена от Продавач. Този канал на комуникация следва да се използва при нужда от допълнителна информация и уточнение за начина на доставка. В прозорец “Изпрати съобщение” не се допуска комуникация за доставка, артикули, цени за други стоки, доставки и продажби, извън Платформата. 
6.5. Ако стоката отговаря на някоя от точките в 6.2., Купувачът има право при прегледа на доставката да върне закупената стока за сметка на Продавача.
6.6. След получаване на закупената стока, Купувачът се задължава да влезе в профила си, в секция „Моите покупки“, да отбележи стоката като „Получена“ и да оцени покупката, като постави оценка под формата на звезда от едно до пет. В противен случай, Администратора си запазва правото да блокира или изтрие профила на Купувача в платформата.

7. Продажби и отговорност на Продавача

7.1. Продавачът трябва да има законно право да продава стоките, които обявява за продажба в Платформата.
7.2. При покупка на стока от страна на потребител в сайта, Продавачът ще получи съобщение със заявка за закупуване на негов продукт, заедно с детайлите за изпращане на купувача. 
7.3. Ако публикува артикул за продажба и той бъде купен, продавачът се задължава да завърши сделката с купуващата страна при условията, които са посочени от него и да потвърди продажбата. Ако все пак има някаква непреодолима причина, поради която продавачът вече не е в състояние да извърши тази продажба, то той може да откажете заявката за закупуване на стоката. 
7.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между купувач и продавач се смята да сключен от момента на потвърждение на заявката за закупуване на стока от страна на продавача. Това е моментът, в който възниква задължението за дължима комисиона за направената продажба и тя се начислява на Продавача.
7.5. Ако възникне нужда Продавачът да се свърже с Купувача, ще има възможност да го направи от бутон „Изпрати съобщение“, който става активен след като Продавачът потвърди продажбата. Този канал на комуникация следва да се използва при нужда от допълнителна информация и уточнение за начина на доставка и единствено за съответния артикул в обявата.
7.6. Потребителят се задължава да извърши плащане на предоставените от Администратора услуги под формата на натрупана в профила на потребителя комисиона, в срок до 10-то число на всеки месец следващ месеца на възникване на задължението на Потребителя към Администратора по начините упоменати в Уебсайта. По решение на Администратора, той може да предприеме законови действия с цел получаване на дължима и неплатена от страна на потребител комисиона.
7.7. След потвърждение на покупката, продавачът има задължението да подготви, опакова и изпрати заявената от Купувача стока на адреса на Купувача, като получава обявената стойност на продажбата в съответствие с варианта на доставка посочена от продавача или по начин уговорен с купувача. Най-често това ще става с наложен платеж при доставката.
7.8. Продавачът се задължава да изпраща всяка закупена стока с опция за преглед при доставката. 
7.9. Ако при преглед при доставката, закупената стока отговаря на някое от изключенията в т.6.2., то Купувачът има право да не приеме доставката и да върне обратно закупената стока за сметка на Продавача. 
7.10. В 3 дневен срок след получаване на закупената стока, поради някаква съществена причина – съществуващ непоправим дефект, или недостатък, по-лошо състояние, за което не е бил информиран при покупката и в обявата, Купувачът има право да поиска да върне закупената стока на продавача и заплатената сума да му бъде възстановена. За целта купувачът трябва да пише имейл на Администратора с подробна информация и писмени факти по случая на info@mep.bg
7.11. Администраторът може да разгледа случая, да провери комуникацията между двете страни, която е осъществена през платформата, да се запознае с фактите, с които разполага и ако прецени, че има основание, да поиска от продавача да приеме обратно продадената стока, и да възстанови заплатената стойност на купувача. 
7.12. Във връзка с Чл 7.11., Администраторът не носи отговорност и не е страна при възникване на спорове между Продавач и Купувач. Ролята на Администраторът е единствено да съдейства за разрешаване на възникнал спор, неговите действия ще бъдат настоятелни, но пожелателни.
7.13. Администраторът поставя оценка “Коректен Продавач”, когато Продавач заплаща в срок натрупаните комисиони, има рейтинг четири или пет звезди и за негова закупена стока няма постъпили оплаквания. След първоначална регистрация такава оценка се дава на Продавач, който 3 последователни месеца е платил комисиона към Администратора в срок и в рамките на първите минимум 5 негови продажби не е получавана негативна оценка и оплакване. 

8. Права, задължения и отговорност на Потребителя

8.1. Потребителят се задължава да предоставя вярна и актуална информация, която да не е подвеждаща, невярна или неактуална, както при регистрация, така и при комуникацията си с други потребители и администратор, публикувани обяви, заплащане на натрупани комисиони. Потребителят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство. Ако се установят такива действия, Между приятели има право да блокира или изтрие профила на съответния потребител, както и си запазва правото да не му позволява бъдещо ползване на услугите в платформата. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на услугата, Администраторът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
8.2. Потребителят се задължава да извърши плащане на предоставените от Администратора услуги под формата на натрупана дължима комисиона, на месечна база, в срок до 10-то число на всеки месец следващ месеца на възникване на задължението на Потребителя към Администратора по начините регламентирани в Сайта.
8.3. При неспазване на регламентирания срок на плащане на комисионата, потребителят получава напомнящо съобщение от страна на Администратора с нов краен срок на плащане. Ако потребителят не занули своето задължение в срок, Администраторът има право да блокира потребителския профил и изтрие публикуваните обяви от съответния потребител, както и да предприеме законови мерки за принудително събиране на натрупаните задължения.
8.4. Потребителят се задължава да не събира лични данни на други потребители и ако те нямат желание, да не се свързва с тях извън обичайната комуникация на размяна на информация за доставка на закупена стока. 
8.5. Потребителят се задължава да не прави опити за нерегламентирано влизане и използване на услугите в платформата, както и да не копира, разпространява или използва за лични облаги информация, съдържание, получени съобщения или части от тях, да не използва съдържанието публикувано от други потребители, да не използва за лични цели и облаги ноу-хау и отделни елементи на сайта.
8.6. При използването на платформата, Потребителя не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.
8.7. Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;
8.6. Потребителят се задължава да не нарушава правата на интелектуална собственост на Администратора, както и да не използва логото и бранда на МЕЖДУ ПРИЯТЕЛИ и mep.bg, и да не регистрира сходни (с mep) домейни и наименования.  
8.7. С публикуване на обяви в сайта, Потребителят създава съдържание, за което предоставя правото на Администратора да използва, споделя и разпространява с цел популяризиране, създаване на рекламни съобщения и публикации, с цел популяризиране на платформата, предоставяните в нея услуги, както и бранда Между приятели и сайта mep.bg, по всякакви рекламни канали.

9. Права и задължения и отговорност на Администратора

9.1. Администраторът има право да откаже публикуването на обява или да премахне вече публикувана обява без предупреждение, ако тя нарушава настоящите общи условия, или противоречи на законодателството, или по някакъв начин застрашава администратора или трети страни.
9.2. Администраторът има право да блокира профила на потребител и неговия достъп до услугите на платформата, както и да премахне неговите обяви, без да е задължен да уведомява ползвателя поради следните причини: 
а) Отказ от страна на Потребителя да заплати дължима комисиона, натрупана в следствие на реализирани продажби през Платформата, след отправено от Администратора предупреждение с краен срок.
б) Ако Администраторът сметне за основателно искане за връщане на закупена стока от страна на Купувач, а Продавачът откаже да я приеме, както и да възстанови платената цена от Купувача. 
в) Потребителят нарушава настоящите общи условия или действащото законодателство.
г) Потребителят действа злонамерено и против интересите на други потребители или трети страни в платформата. 
д) Потребители, които си разменят адреси и уговарят покупко-продажба на стоки обявени в сайта да се извършва извън платформата, с цел заобикаляне, намаляване или манипулиране на дължимата комисионата на mep.bg
е) При злонамерени или незаконни действия от страна на потребител с цел нарушаване функционирането или целостта на платформата. 
ж) Администраторът си запазва правото да откаже възстановяване профила на потребител, който е бил блокиран преди това.
9.3. Администраторът има право да откаже публикуване на обява на Потребител по различни причини, които не се изчерпват със следните:
а)  ако сметне съдържанието или вида на обявата за некоректна и неподходяща за платформата;
б) да забави одобрението на обява на потребител с цел обработване или промяна на съдържанието с цел съответствие с общите условия и законодателството;
9.4. Администраторът има право по всяко време и по свое усмотрение да прави промени и корекции в съдържанието на платформата.
9.5. Администраторът има право по всяко време да променя  и допълва настоящите общи условия, като за всяка промяна ще изпраща уведомление по имейл до потребителите на платформата.
9.6. Администраторът има право по всяко време да променя условия на ползване, както и да променя и допълва, вида и таксите за услугите, които предлага платформата, като за всяка промяна ще изпраща уведомление по имейл до потребителите на платформата в т.ч. и действия по промяна, прекъсване или прекратяване дейността на сайта.
9.7. С приемане на общите условия и публикуването на обяви, потребителят се съгласява и дава право на администратора да използва съдържанието в платформата, включително публикуваните обяви, или части от тях, с  рекламни и маркетингови цели, с цел популяризиране на mep.bg и „Между приятели“, както и други дейности, включително в социалните мрежи, дигитални и други медии. 
9.8. Администраторът не гарантира постигане на доходност и приходи от участието на потребител в платформата и не може да бъде отговорен за успешно или неуспешно реализиране на продажби. Потребителят сам преценява дали, колко често и какви обяви да публикува. 
9.9. Администраторът не е страна, посредник, пълномощник или представител по сделките между потребителите в сайта и не носи отговорност по отношение на покупките и продажбите извършвани през платформата.
9.10. Администраторът не носи отговорност относно гарантиране на видимост, честота на показване на дадена обява или съдържание.
9.11. Администраторът не носи отговорност, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, във връзка с публикации, обяви и части от тях, и съдържание,  което не е публикувано от него в или извън сайта, включително, но не само: степента на вярност и точност на предоставената информация за публикуваните артикули, заблуждаване на другите потребители относно качеството, състоянието или други детайли за публикуваните обяви. Както и всичко публикувано за  в или извън него.
9.12. Администраторът не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на уеб сайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Администратора, то същия не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения. Администраторът не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на дружеството, проблеми, дължащи се на оборудването на потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Администратора.
9.13. С оглед повишаване качеството на платформата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Администраторът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.
9.14. Администраторът си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез платформата, както и самия достъп до платформата, като не е необходимо предварително да уведомява за това потребителя.

10. Права на интелектуална собственост и действащите закони

10.1. Mep.bg си запазва всички права върху Съдържанието в Уеб Сайта, собственост на Между приятели. Цялото съдържание, търговски марки и данни на този уебсайт, включително, но не само софтуер, бази данни, текст, графики, икони, хипервръзки, лична информация и дизайни, са собственост или лицензирани на „Между приятели“ ООД и като такива са защитени от нарушение от вътрешното и международното законодателство и договори. При спазване на правата, предоставени на Потребителя тук, всички други права върху цялата интелектуална собственост на този сайт са изрично запазени.
10.2. Администраторът има право да използва публикувани от Потребители Обяви, части от тях, включително придружаващите ги снимки, в своите профили в социалните мрежи и други канали за комуникация и разпространение, с рекламна, промоционална и маркетингова цел. 
10.3. Администраторът притежава авторските права върху приложените снимки и изображения или разрешение за използването им от съответните правоносители. 
10.4. Администраторът не е задължен да следи за спазване на права на интелектуалната собственост на съдържание, което е създадено от потребителите в платформата.
Уебсайтът може да съдържа някои обекти на интелектуална собственост, притежание на трети страни. 
10.5. С достъпване до Платформата, Потребителят се задължава да спазва приложимите за авторско право и да зачита правата на интелектуална собственост на останалите потребители.
10.6. Потребителят няма позволение за използване на информация, съдържание, включително снимки и лога, дори и да са копирани или свалени от сайта, това не е основание за притежание на авторски права върху тези данни.
10.7. Разрешава се споделяне, копиране и публикуване в социалните мрежи на статии от секцията „Блог“, при условия, че се посочва оригиналния линк от сайта. 
10.8. Единствено Потребителят е отговорен за спазване на всякакви действащи закони по отношение на публикуваните обяви и съдържание, което е създал в платформата, както и при продаване, доставяне и взаимоотношения с купувачите, следствие на действия извършени от съответен потребителски профил. 
10.9. В случай на наказателно преследване, Администраторът си запазва правото при поискване от органите да предостави личните данни и историята на потребителя в платформата, дори без да уведоми за това потребителя. 

11. Защита на личните данни

11.1. Със създаване на потребителски профил, приемане на общите условия и използвайки услугите на платформата, потребителят изразява своето съгласие и доброволно дава съгласие лични му данни да се обработват от Администратора, с цел нормално протичане дейността на платформата в съответствие с общите условия. Допълнителна информация може да бъде намерена в секциите Политика на поверителност и Политика за бисквитки в сайта.  
11.2. Администраторът спазва мерките за защита на личните данни съгласно Закона за защита на личните данни и други разпоредби, които се прилагат според българското и европейско законодателство. 
11.3. С приемане на общите условия, потребителят е информиран за получаването на информация и съобщения от администратора на електронната си поща и в профила си в платформата, свързани с използването на платформата, включително, но не само за промени в общите условия и всички други приложения и условия за ползване в платформата.
11.4. С приемане на общите условия, потребителят е информиран и се съгласява, че с цел разглеждане на искове за връщане на закупени стоки, при следене за нарушения на общите условия и правилата на използване на сайта, приложимите закони или предотвратяване на престъпление, администраторът има право и ще преглежда личните съобщения между потребителите.

12. Приложимо право

12.1. Приложимото право е българското. Възникнали спорове Администраторът винаги се стреми да разреши първо в дух на приятелство и сътрудничество.  В случай, че тези действия останат  без успех, споровете се решават от компетентния българския съд.
12.2. Администраторът има право да предприеме наказателни действия срещу Потребител или друго лице ако сметне, че нарушава тези общи условия, други правила в платформата или права на Администратора. Дори да не предприеме такива действия в момента на установяването им, това не означава, че няма да предприеме такава стъпка при следващо нарушение.

13. Други

13.1. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на mep.bg от 01.02.2021 г.